Miras Hukuku

Büromuz müvekkillerinin ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceği  konularında hizmet vermektedir.

Büromuzun baktığı dava çeşitlerine örnek olarak;

 • Vasiyetname düzenlemek,
 • Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek,
 • Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,
 • Veraset davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),
 • Terekenin tespiti, taksimi ve defter tanzimi davaları,
 • Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,
 • Miras avukatı olarak miras sözleşmesinden doğan davalar,
 • Tenkis davası,
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,
 • Miras sebebiyle istihkak davası,
 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,
 • Mirasın reddine dair davalar gösterilebilir.